Методична рада

2023-2024 навчальний рік

2021-2022 навчальний рік

2020-2021 навчальний рік

Рекомендації педагогічним працівникам закладу освіти

«Нові підходи до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти»

 

2. При оцінюванні навчальних досягнень учнів ураховувати:

 3. Оцінювати процес навчання (формативне оцінювання), а саме: підтримувати кожного учня, замість боротьби з труднощами – аналізувати причини, що лежать в їх основі, та намагатися їх долати.

4. Включати в оцінювання навчального процесу: спостереження, коротке щоденне тестування, підсумковий тест після вивчення теми.

5. Використовувати інші методи оцінювання: портфоліо, особисті щоденники, дебати, панельні дискусії, презентації, демонстрації, інтерв’ю, звіти за результатами спостережень, опитувальники, фокус-групи, неформальні конференції, приклади виготовлених продуктів.

Щодо надання публікацій у збірник науково-методичних праць

«Наука і методика: практичні аспекти дистанційного навчання»

«Проєктна технологія та особливості її застосування в умовах дистанційної та змішаної форми навчання»

Рекомендації педагогічним працівникам закладу освіти, які атестуються у 2021 році


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОАНАЛІЗУ УРОКУ

1. Загальна структура уроку.

Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення уроку, використання часу на уроці.

2. Реалізація основної дидактичної мети уроку.

Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці і даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості знань, використання розділу і програм, вимоги до знань, опитування учнів.

3. Розвивальний аспект уроку.

Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості, міцність знань.

4. Дотримання основних принципів дидактики.

Принцип наочності, свідомості і активності в роботі вчителя і учнів, доступності і посильності, систематичності і послідовності, науковості, зв’язку теорії з практикою, міцності знань.

5. Методи навчання.

Методи введення нового матеріалу, закріплення і вироблення вмінь і навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті; залежність вибору методів навчання від матеріального забезпечення навчального процесу.

6. Виховний аспект уроку.

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв’язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя.

7. Вчитель на уроці.

Підготовка до уроку, роль конспекту, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд учителя.

8. Робота учнів на уроці.

Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися.

9. Гігієнічні умови уроку.

Приміщення, його основна оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на день, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці.

Самоаналіз уроку

1. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний з попереднім, на що в них спирається? Як цей урок працює на наступні уроки, теми, розділи? В чому специфіка цього уроку? Який його тип: – урок подачі нового матеріалу; – урок закріплення знань, умінь та навичок; – урок перевірки знань, умінь та навичок; – комбінований урок

2. Дайте характеристику реальних можливостей учнів . Які особливості були враховані при плануванні уроку?

3. Які завдання розв’язувались на уроці: – навчальні; – виховні, – розвиваючі. Чи був забезпечений їх комплекс, взаємозв’язок? Які завдання були головними, стержневими? Як враховані в завданнях класу його особливості, особливості окремих груп школярів?

4. Чому вибрана структура уроку була раціональною для розв’язання цих завдань? Чи раціонально виділене місце на уроці для опитування , вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого тощо? Чи раціонально розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи були логічними зв’язки між етапами уроку?

5. На чому (на яких поняттях, питаннях, фактах) акцентувалася увага і чому виділено головне, суттєве?

6. Чи здійснювався диференційований (особистісно зорієнтований) підхід до учнів? Як він здійснювався, чому саме так?

7. Яке поєднання методів, принципів навчання вибрано для розкриття нового матеріалу? Обґрунтуйте вибір

методів навчання:

– монологічний,

– демонстративний,

– діалогічний,

– евристичний,

– пошуковий,

– алгоритмічний,

– програмовий

методів викладання

– інформаційно-повідомляючий

– пояснювальний

– спонукаючий

– інструктивний

методів роботи учнів

– виконавський

– реконструктивний

– частково-пошуковий

– пошуковий

– творчий

принципів навчання

– науковість

– доступність

– наочність

– проблемність

– самостійність і активність учнів

– системність і послідовність

– врахування індивідуальних особливостей учнів

– диференціація

– інтеграція

– стійкість засвоєння знань, умінь і навичок

– зв’язок навчання з життям

– єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання

методи опитування учнів

– біля дошки

– з місця

– за картками

– розв’язування задач

– виконання вправ

форми опитування учнів:

– індивідуальні

– групові

– фронтальні

– письмові

– усні

8. Як було організовано контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок? У яких формах і якими методами здійснювався? Чому?

9. Як використовувався навчальний кабінет? Які засоби навчання:

– об’єкти навколишнього середовища,

– таблиці,

– картки,

– ілюстрації,

– ТЗН,

– комп’ютерні презентації,

– мультимедійні засоби мавчання,

– книги,

– підручники,

– записи на дошці,

– інше.

10. За рахунок чого забезпечувалась висока (низька) працездатність школярів протягом уроку?

11. За рахунок чого на уроці підтримувалась хороша психологічна атмосфера спілкування? Як було реалізовано виховний вплив особи вчителя?

12. Як і за рахунок чого забезпечувалось на уроці (і в домашній роботі школярів ) раціональне використання часу, попередження перевтоми учнів?

13. Які були продумані «запасні методичні ходи» на випадок непередбачуваної ситуації?

14. Чи вдалося повністю реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які і чому? Коли вчитель планує виконати нереалізоване?

15.Чи мала місце мотивація оцінок за роботу на уроці.

16. Місце домашнього завдання в реалізації мети уроку. Обґрунтування і пояснення домашнього завдання.

17. Чи вдалося організувати роботу дітей з оцінки власної діяльності на уроці з позицій досягнення цільової установки.

18. Рівень досягнення мети уроку.